നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങൾ


നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങൾ
ഓർമ്മകളുടെ ചതുപ്പിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ  ഒരു മരം നട്ടു.ഇന്ന് ആ മരം പൂത്തു കായ്ച്ചു.അതിൽ എന്റെ നഷ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ പഴുത്തു കിടക്കുന്നു.

 

കഴിച്ചു അയവിറക്കാൻ മാത്രം അവ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു.
Advertisements

2 responses to “നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s